Logo studio Capaccio

06.06.2013 - IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero) - włoski podatek od nieruchomości za granicą. Termin płatności - 17 czerwca 2013.

Każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie Włoch i posiadająca nieruchomość za granicą, bez względu na to, jaką pełni ona funkcję, jest zobowiązana płacić tzw. IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero) - włoski podatek od nieruchomości za granicą.

Do płacenia podatku są zobowiązani:

  • właściciele budynków, terenów przeznaczonych do budowy budynków mieszkalnych oraz innych terenów bez względu na ich przeznaczenie, włączając także tereny, które z racji swojej natury lub będąc specjalnie w tym celu zaprojektowane służą do prowadzenia działalności gospodarczej lub są miejscem samozatrudnienia;
  • osoby, posiadajace prawo użytkowania wieczystego, prawo do zamieszkania, jak również dzierżawienia nieruchomości;
  • koncesjonariusze, w przypadku koncesji terenów skarbu państwa;
  • najemcy budynków przeznaczonych do wynajmu, nawet gdy nie są one jeszcze zbudowane lub znajdują się w trakcie budowy.

WYSOKOŚĆ PODATKU

Wysokość podatku wynosi 0.76% wartości nieruchomości.

JAK OBLICZYĆ WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Wartość nieruchomości jest określana zazwyczaj na podstawie aktu kupna lub aktu nabycia praw innych niż własności. W przypadku nieruchomości, znajdujących się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, okólnik nr. 28/e z 2 lipca 2012 roku precyzuje co następuje: "Dla nieruchomości, znajdującej się na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które gwarantują odpowiednią wymianę informacji, wartość, od której naliczany jest podatek jest przede wszystkim tą wartością, która zapisana jest w ewidencji gruntów i budynków państwa, w którym nieruchomość ta się znajduje. Wartość ta jest zarazem wynikiem odpowiedniej wyceny, przeprowadzonej przez władze tego państwa w celu oszacowania wysokości podatków od tej nieruchomości, także w przypadku, gdy jest ona przedmiotem dziedziczenia lub darowizny. W przypadku, gdy nieruchomość ma więcej niż jedną wartośc katastralną - jedną, od której naliczany jest podatek dochodowy i drugą, od której naliczany jest podatek od nieruchomości - wartość, ktorą należy wziąż pod uwagę w tym przypadku jest ta, od której nalicza się podatek od nieruchomości, włączając także te podatki, które należą do kompetencji władz lokalnych. Reasumując, pod pojęciem wartości nieruchomości, znajdujących się na terenie wyżej wymienionych państw, rozumie się wyłącznie jej wartość katastralna, czyli taka, która stanowi bazę do naliczania należnych podatków."

ZWOLNIENIE OD PODATKU

Podatek nie jest egzekwowany, jeżeli jego wartośc nie przekracza 200,00 euro. W tym wypadku podatnik nie jest zobowiązany nawet przedstawiać odpowiednich informacji, dotyczących nieruchomości w swoim oświadczeniu podatkowym.

Źródło: http://www.agenziaentrate.gov.it

Polecane strony


15.11.2021
Banca Wir Otwórz


14.11.2021
Binance Otwórz


01.10.2021
it.cointelegraph.com Otwórz


01.09.2021
blockchain4innovation Otwórz

© 2021 Studio Capaccio | P.Iva 02612570966 | Privacy | Realizzato da newgst.com